هیات رئیسه شورای شهر اسفراین تعیین شد

جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهراسفراین شنبه شب مورخ ۱۴۰۲.۵.۲۱ برگزار گردید و آقای شمسعلی شعبانیان بعنوان ریاست شورا ،خانم رگبار نایب رئیس شورا ، آقای نعمت خوشبخت خزانه دار ، آقای بابایی بعنوان منشی اول و آقای دانایی بعنوان منشی دوم شورای شهر اسفراین انتخاب گردیدند.