کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اسفراین تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی شورای شهرسومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اسفراین با حضوراعضا وشهردارو معاونت اداری مالی و معاونت شهر سازی شهرداری اسفراین بریاست اقای حسین ابادی در شورای شهر تشکیل شد موضوع این جلسه هم رسیدگی به لایحه عوارضات شهرداری برای سال ۱۴۰۲ بود که در دستور کار این کمیسیون […]

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اسفراین تشکیل جلسه داد

این جلسه که با حضوراعضا کمیسیون و حضور کارشناسان و معاونت اداری مالی شهرداری اسفراین بریاست آقای حسین آبادی تشکیل شد موضوع این جلسه رسیدگی به لایحه عوارضات شهرداری برای سال ۱۴۰۲ را در دستور کار خود قرارداد.این جلسه روز یک شنبه شانزده بهمن ماه در دوبازه زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و […]

جلسه علنی شورای اسلامی شهر اسفراین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اسفراین جلسه علنی شورای شهر اسفراین شنبه شب هشتم بهمن ماه ساعت ۱۸ با حضور اعضای شورای اسلامی و بریاست آقای شمسعلی شعبانیان برگزار شد . این جلسه به منظوربررسی لایحه های واصله از شهرداری اسفراین تشکیل شد . در این جلسه شش لایحه رسیده به شورای شهر […]

جلسه عمومی شورای اسلامی شهر اسفراین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای شهر اسفراین جلسه عمومی شورای شهر اسفراین بریاست آقای شمسعلی شعبانیان و حضور اعضای شورای اسلامی شهر اسفراین و معاونت شهر سازی شهرداری اسفراین برگزار و به در خواست پانزده مراجعه کننده رسیدگی نمود.

جلسه علنی شورای اسلامی شهر اسفراین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی جلسه علنی شورای شهر اسفراین روز شنبه اول بهمن ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور اعضای شورای اسلامی و بریاست آقای شمسعلی شعبانیان برگزار شد . این جلسه به منظوربررسی وضعیت ملکی در مانگاه ولایت با حضور شهردار ، معاونت اداری مالی و نماینده حقوقی شهرداری و جانشین فرماندهی […]